Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
ul. Narutowicza 32a
20-016 Lublin

NIP: 946-18-29-617
REGON: 000276989

tel.: 817462234, 817455556
e-mail: poczta@smts.lublin.eu

 

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 10.00 – 18.00
Wtorek: 8.00 – 16.00
Środa: 10.00 – 18.00
Czwartek: 10.00 – 18.00
Piątek: 8.00 – 16.00


Wyświetl większą mapę 

 

 

Informacja dotycząca danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie; dane adresowe: ul. Narutowicza 32a, 20-016 Lublin

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: smts@iod.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: :

 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)   w związku z realizacją  zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły określonych w przepisach prawa: takich jak realizacja procesu nauczania, ewidencjonowanie uczniów na potrzeby procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, realizacja zajęć dodatkowych, zadań z zakresu BHP, żywienia uczniów, wypożyczania książek z biblioteki szkolnej, realizacji zajęć w świetlicy szkolnej. Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. Podanie danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest wymogiem ustawowym, co oznacza, że są Państwo obowiązani do podania danych. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizowania zadań oświatowych wobec ucznia;
 • art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a) RODO tj.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w tym: promowania działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów  na przykład poprzez wykorzystanie i rozpowszechnianie  wizerunków uczniów utrwalonych przy użyciu urządzeń rejestrujących, zawarcia grupowej umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji celu opartego na zgodzie, lecz nie wpłynie na realizację zadań oświatowych placówki
 • art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa  uczniów, pracowników oraz mienia placówki,
 • art. 9 ust. 2 pkt c) RODO – t.j.  niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty umocowane przepisami prawa do odbioru danych osobowych oraz podmioty przetwarzające, którym  Administrator powierzył umową przetwarzanie danych.
5. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres realizacji obowiązków Szkoły wobec uczniów oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji powstającej w Szkole, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.  Natomiast w odniesieniu do danych dotyczących wizerunku z monitoringu wizyjnego przez okres do trzech miesięcy od dnia nagrania.
6. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, , w tym  mogą podlegać profilowaniu wyłącznie w zakresie oceny realizacji obowiązków pracowniczych wynikającej z określonych przepisów prawnych.
7. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO ;
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO ;
 • prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO

9. Zgodnie z obowiązującym prawem Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie  nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na szkolnych uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych w związku z rekrutacją pracowniczą oraz uczniowską

Dokumenty aplikacyjne w procesie naboru pracowniczego, zgodnie z wewnętrznym systemem obsługi kancelaryjnej jednostki, przekazywane są wyłącznie do pracowników zajmujących się procesem rekrutacyjnym szkoły (Dział Kadr) oraz do kierownictwa placówki (Dyrektor Szkoły), a także osobom upoważnionym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na określone stanowisko (upoważnienie tymczasowe, które udzielane jest wyłącznie określonym pracownikom szkoły). Dane kandydatów są przechowywane przez określony czas (podczas procesu rekrutacji). Dokumentacja kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do pracy znajduje się w aktach pracowniczych (umieszczonych w szafach zabezpieczonych zamkami zamykanymi na klucz przed nieuprawnionym dostępem osób postronnych), dokumentacja kandydatów niezakwalifikowanych w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym do kolejnego etapu konkursu na stanowisko/wolne miejsce, są niszczone za pomocą niszczarki. Nowi pracownicy oraz pracownicy zatrudnieni przed nowelizacją rozporządzenia tzw. RODO mają obowiązek zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi administrowania i przetwarzania danych osobowych.

 

Dokumenty aplikacyjne dotyczące rekrutacji do Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie (dostarczane drogą elektroniczną oraz tradycyjną) podlegają ochronie danych osobowych, zawierają także niezbędne i minimalne informacje, potrzebne do wypełniania przez administratora danych osobowych (Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie) ustawowego obowiązku (edukowania). Dostęp do danych uczniowskich mają wyłącznie uprawnieni pracownicy administracyjni szkoły oraz kierownictwo szkoły (Dyrektor Szkoły). Dane kandydatów są przechowywane w sposób bezpieczny (zabezpieczenia), a także archiwizowane przez wskazany przez ustawę czas, po okresie archiwizacji zaś podlegają utylizacji (niszczarka) lub pełnej archiwizacji.