KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe gromadzone w związku  realizacją procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość (dalej: zdalne nauczanie), a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 

informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze zdalnym nauczaniem jest Szkoła Muzyczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie dane adresowe ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 32a, 20-016 Lublin
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: smts@iod.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze) oraz 6 ust. 1 lit. e RODO (realizacja wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) w związku z realizacją:
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (U. z 2020 poz. 164 t.j.) oraz zarządzenia nr 75/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dn. 19.04.2017 r w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych miasta Lublin
 • 5) Odbiorcami danych osobowych mogą być: osoby i instytucje uprawnione przepisami prawa, tj. Urząd Miasta Lublin, właściciele i twórcy platform wykorzystywanych do zdalnej komunikacji za pośrednictwem sieci (wg zapisów w polityce prywatności oraz uregulowań usługodawców), a także dostawcy usług IT.
 • 6) Dane osobowe mogą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności mogą podlegać profilowaniu (informację te można znaleźć na stronie internetowej platformy w polityce prywatności; pliki cookie mogą służyć do automatycznego dopasowania reklam wyświetlanych w przeglądarce do preferencji i zwyczajów użytkowników). Osoba której dane dotyczą ma prawo by nie podlegać profilowaniu (zgodnie z art.22 RODO), w tym celu należy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę internetową.
 • 7) Pani/Pana dane mogą trafić poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w celu realizacji usługi nauki zdalnej. W takim przypadku Pani/Pana dane są odpowiednio zabezpieczone co gwarantuje dostawca usługi (np. Google)
 • 8) Dane będą przechowywane przez czas korzystania z platformy edukacyjnej.
 • 9) Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia kształcenia na odległość jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Bez przetwarzania ww. danych osobowych realizacja nauczania na odległość nie będzie możliwa.
 • 10) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, w przypadkach o których mowa w art. 15 RODO;
 • b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 16 RODO;
 • c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 • d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
 • f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).