Zarządzenie Nr 7

Dyrektora Szkoły Muzycznej I i II st im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie

z dnia 9.04.2020 r.

w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie  art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z póxn. zm.) i § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1.

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§2.

Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z póxn. zm.).

§3.

  1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w § 2 zarządzenia, są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:
  2. a) zajęcia zostały udokumentowane na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie z dnia 23.03.2020 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty, wydanym na podstawie § 1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia,
  3. b) nauczyciel zapewnił uczniom, a w przypadku uczniów klas I-III ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej,
  4. c) każdy uczeń, a w przypadku uczniów klas I-III – każdy rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem,
  5. d) nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji, o których mowa w lit. c,
  6. e) nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również dokonuje informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach,
  7. Informowanie o postępach w nauce, o którym mowa w ust. 1 lit.e może następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji (e-mail, komunikatory internetowe, telefon),
  8. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach przygotowują nauczyciele, uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

 

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.

§5.

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły oraz w wiadomości przesłanej do nauczycieli za pośrednictwem poczty elektronicznej .
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2020 r.

 

 

 

Honorata Pukos

Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II st.

im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie