Zasady oceniania w okresie zdalnego nauczania w Szkole
Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.
Zasady oceniania dotyczą wszystkich przedmiotów teoretycznych, instrumentu głównego,
fortepianu obowiązkowego, a także zespołów kameralnych, chóru i orkiestry.

Odnotowywanie obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych:
1) Przez obecność na zajęciach rozumie się odczytanie maila przez ucznia, oddanie zadanej
zdalnej pracy, a także każda inna aktywność ucznia w zależności od używanego narzędzia
internetowego służącego do komunikacji zdalnej.

Ocenianie:
1) Każdy nauczyciel minimum raz w miesiącu powinien wystawić uczniowi ocenę (może być z
małym komentarzem, w przypadku gdyby rodzice potrzebowali wyjaśnienia). Stawiane oceny
muszą być jawne.
2) Pierwsza ocena za pracę zdalną powinna być wystawiona na koniec marca
3) Każdy nauczyciel ma prawo dodatkowo ocenić aktywność ucznia na zajęciach (np. każdą
obecność na lekcji można dodatkowo ocenić plusem)

Klasyfikacja uczniów na koniec roku szkolnego 2019/2020:
1) Przedmiot (instrument) główny:
a) W sytuacji, gdy realizacja zajęć zdalnych będzie trwała do końca roku szkolnego to
egzaminy promocyjne nie będą mogły się odbyć. Oznacza to, że nauczyciel wystawia
ocenę z instrumentu głównego, uwzględniając klasyfikację ucznia za I semestr i pracę
ucznia w II semestrze (uwzględniając pracę zdalną) (Rozporządzenie MEN z dn.
25.03.2020 i Rozporządzenie MKiDN z dnia 24.08.2015 w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych
szkołach artystycznych.
2) Ocena z pozostałych przedmiotów (przedmioty teoretyczne, chór, orkiestra, zespoły
kameralne oraz fortepian obowiązkowy):
a) Nauczyciel wystawia ocenę z danego przedmiotu, uwzględniając klasyfikację ucznia za I
semestr i pracę ucznia w II semestrze (uwzględniając pracę zdalną)

 

Egzamin klasyfikacyjny:
b) W przypadku, gdy nauczyciel odnotuje powyżej 50% braku obecności ucznia na zajęciach
lekcyjnych oraz całkowity brak aktywności ucznia podczas nauki zdalnej nauczyciel
wystawia nieklasyfikowanie ucznia.
c) Egzamin klasyfikacyjny może się odbyć w terminie do końca roku szkolnego 2019/2020,
tj. do 31.08.2020 r., ale należy uwzględnić jeszcze czas na przeprowadzenie egzaminów poprawkowych, które będą konsekwencją niezdanego egzaminu klasyfikacyjnego i też
muszą się odbyć do 31.08.2020 r.