REGULAMIN BIBLIOTEKI

Szkoły Muzycznej I i II stopnia

im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie

 

§ 1

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie Szkoły.
 2. Inne osoby mogą korzystać z wypożyczalni tylko w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Dyrekcji Szkoły i na zasadach obowiązujących w bibliotekach publicznych.
 3. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 4. Przy zapisie czytelnik obowiązany jest do:
 • okazania dokumentu tożsamości,
 • zapoznania się z regulaminem wypożyczalni,
 • podpisania zobowiązania przestrzegania regulaminu.

Uczniowie do lat 10 zapisywani są do biblioteki w obecności rodziców,  opiekunów prawnych, bądź nauczyciela instrumentu głównego.

 1. Czytelnik zobowiązany jest do bieżącego informowania nauczyciela –

bibliotekarza o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.

§ 2

1.  Jednorazowo można wypożyczyć 8 tytułów na okres nie dłuższy niż jeden

semestr.

 1. Po uzgodnieniu z nauczycielem – bibliotekarzem, można uzyskać zgodę na prolongatę terminu zwrotu materiałów na kolejny okres, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 2. Biblioteka może żądać zwrotu książek lub nut przed terminem ustalonym w punkcie 1 i 2, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 3. Uczniowie mogą wypożyczać książki i nuty tylko na swoją kartę.
 4. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić wypożyczone książki i nuty:

– najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego,

– przed odejściem ze szkoły lub pracy.

6.  W uzasadnionych wypadkach materiały biblioteczne mogą być wypożyczone na okres przerwy wakacyjnej za pisemną zgodą nauczyciela przedmiotu głównego.

7.  Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki i nuty aktualnie wypożyczone.

8.  Z podręcznego księgozbioru biblioteki można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.

§ 3

1.  Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych mu książek i nut.

2.  Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę zbiory.

3.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest obowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela – bibliotekarza.

§ 4

 1. W przypadku przetrzymania książek lub nut ponad termin określony

w § 2 biblioteka wysyła do czytelnika upomnienia.

2.  Osobom, które nie rozliczyły się w terminie z biblioteką, a nadal pozostają uczniami Szkoły wstrzymuje się w nowym roku szkolnym udostępnianie wszelkich materiałów z zasobów bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości.

§ 5

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może

być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek bibliotekarza.

 

 

Regulamin zatwierdzony dnia 07. 01. 2014 r.

przez Dyrektora Szkoły I i II stopnia

im. T.Szeligowskiego w Lublinie

Lublin dn. 07. 01. 2014 r.