COVID-19 INFORMACJE DLA UCZNIA!!!

 

Na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 

– Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

 

– Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

– Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć i zdezynfekować), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

– Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

– Zaleca się  pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 

– Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

– Należy regularnie myć ręce ciepłą wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed wejściem na każdą lekcję, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza
i po skorzystaniu z toalety

 

– Pełnoletni uczeń w przypadku zachorowania lub w przypadku choroby w rodzinie zobowiązany jest do powiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który uruchamia odpowiednią procedurę
– W przypadku pozytywnego wyniku badania na obecność SARS-CoV-2/COVID-19 pełnoletni uczeń ma obowiązek powiadomienia dyrektora szkoły.
Dziecko z rodziny, której członkowie są objęci kwarantanną musi pozostać w domu. Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie.
Dlatego też dzieci, których rodzice są na kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły.

 

– Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu
z podwyższoną temperaturą, powinny założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się
od innych osób. Nie mogą one uczestniczyć w lekcjach.

 

– Uczniowie przewlekle chorzy (np. z deficytem odporności) na co dzień uczęszczający
do szkoły powinni uczestniczyć w lekcjach stacjonarnych za zgodą i na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną.

 

UWAGA: W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie
będą musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy
. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna
dla innych klas w danej szkole będzie zależała od tego w jakim stopniu byli oni narażeni
na zakażenie.

-Decyzja przejścia na kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej) będzie przedmiotem indywidualnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na podstawie przedstawionych przez dyrektora szkoły, konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych.

-Osoba wykazująca objawy infekcyjne, w tym gorączkę, w szczególności osoba wykazująca objawy ze strony układu oddechowego, powinna uzyskać teleporadę ze strony lekarza POZ.

Maseczki powinny być stosowane w przypadku niemożności zachowania dystansu
np. w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych.

– Pobyt za granicą nie oznacza, że doszło do zakażenia i dojdzie do zachorowania.
Nie należy ograniczać chodzenia ucznia do szkoły, o ile jego stan zdrowia nie wskazuje
na chorobę, a kraj podróży nie był objęty restrykcjami w zakresie ruchu granicznego.

– Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała
w granicach ok. 37,2-37,5°C stopni może mieć różne przyczyny, np. związane z problemami metabolicznymi, stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C.
Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą.

 


Uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony
w środki ochrony osobistej.
Na terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Może to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa.