COVID-19 INFORMACJE DLA RODZICA!!!

 

Na podstawie wytycznych  MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 

– Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.

– Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić TYLKO do holu Szkoły zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Rodzic, posiadając wiedzę o zachorowaniu swojego dziecka lub o chorobie w rodzinie zobowiązany jest do powiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który uruchamia odpowiednią procedurę.

 

– W przypadku pozytywnego wyniku badania na obecność SARS-CoV-2/COVID-19
u dziecka lub członka rodziny, rodzic ma obowiązek powiadomienia dyrektora szkoły.

 

– Dziecko z rodziny, której członkowie są objęci kwarantanną musi pozostać w domu. Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie.
Dlatego też dzieci, których rodzice są na kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły.

 

UWAGA: W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie
będą musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna
dla innych klas w danej szkole będzie zależała od tego w jakim stopniu byli oni narażeni
na zakażenie.

 

– Decyzja przejścia na kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej) będzie przedmiotem indywidualnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na podstawie przedstawionych przez dyrektora szkoły, konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych.

– Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu
z podwyższoną temperaturą, powinny założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się
od innych osób. Nie mogą one uczestniczyć w lekcjach.

– Uczniowie przewlekle chorzy (np. z deficytem odporności) na co dzień uczęszczający
do szkoły powinni uczestniczyć w lekcjach stacjonarnych za zgodą i na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną.

 

– W przypadku stwierdzenia zakażenia u uczniów lub pracowników szkoły państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. Wyniki dochodzenia epidemiologicznego decydują
o zakresie dalszych działań.

– Osoby, które spełniają kryteria bliskiego kontaktu (tzw. styczności) z osobą chorą
lub zakażoną są obejmowane kwarantanną. Natomiast osoby, które miały kontakt
o charakterze innym niż styczność są obejmowane nadzorem epidemiologicznym.

 

Czy rodzice mogą wejść do szkoły?

Generalnie zalecamy, by ograniczyć wchodzenie do szkoły osób trzecich.
Rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców i pracowników szkoły, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

 

Rekomendujemy kontakt telefoniczny
z wychowawcą klasy lub dyrektorem szkoły.